Algemene Voorwaarden ‘t Groenselof

Artikel 1
De factuur dient betaald te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 12%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 12% op het factuurbedrag (met een minimum van 25 EURO) als schadebeding.

 

Artikel 2
Elke bestelling betekend aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.

 

Artikel 3
Het risico gaat over op het moment waarop de goederen onze magazijnen verlaten.

 

Artikel 4
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van onze bedrijfszetel bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Artikel 5
In de gevallen waarin de wet van 1 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen geen toepassing vindt, is volgende regeling van toepassing : door de in ontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek.

Andere gebreken moet de koper binnen de 12 uur (daar dit om dagverse producten gaat) na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden.
Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant ons op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de 12 uur vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

 

Artikel 6
Indien de klant de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan ons een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 20% van het totaalbedrag van de bestelling. Indien wij zelf de overeenkomst verbreken of annuleren of indien de overeenkomst door ons toedoen wordt verbroken is de klant, voor zover deze consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens ons.